Enrollment By Region

Enrollment by In-State Recruiting Region

Michigan MapThe data presented here show the fall semester headcount enrollment in each of our recruiting regions:

  • West and Central Upper Peninsula
  • East Upper Peninsula and northern Lower Peninsula
  • Central Lower Peninsula
  • East and Central Lower Peninsula
  • Southwest Lower Peninsula
  • Southeast Lower Peninsula

See also

West and Central UP

WestCenteralUP
2007 2008 2009
NMU 5,078 4,936 4,851
CMU 406 402 345
EMU 46 33 29
FSU 320 288 269
GVSU 230 240 247
LSSU 194 205 188
OU 29 24 24
SVSU 37 35 25
UMD 4 2 2
UMF 6 4
MTU 1,316 1,422 1,410
WMU 152 153 150
MSU 468 424 407
UMAA 285 292 279
WSU 42 35 37
Total 8,607 8,497 8,267
MichMap

Eastern UP & Northern LP

EastUP&LP
2007 2008 2009
NMU 682 712 774
CMU 1,623 1,672 1,702
EMU 169 176 168
FSU 1,375 1,417 1,500
GVSU 1,440 1,476 1,524
LSSU 1,358 1,302 1,279
OU 111 112 123
SVSU 581 588 588
UMD 7 3 3
UMF 28 23 35
MTU 493 535 530
WMU 675 649 606
MSU 1,495 1,487 1,509
UMAA 740 732 774
WSU 123 130 124
Total 10,900 11,014 11,239
MichMap

Central LP

Central LP
2007 2008 2009
NMU 433 439 449
CMU 6,851 6,914 6,912
EMU 690 686 681
FSU 4,212 4,309 4,426
GVSU 3,688 3,711 3,624
LSSU 240 246 264
OU 277 286 329
SVSU 5,575 5,445 5,655
UMD 17 23 24
UMF 648 696 761
MTU 738 720 759
WMU 2,061 1,977 1,931
MSU 8,477 8,351 8,356
UMAA 2,089 2,092 2,118
WSU 670 621 658
Total 36,666 36,516 36,947
MichMap

East Central LP

EastCentralLP
2007 2008 2009
NMU 609 703 747
CMU 8,146 8,375 8,395
EMU 4,726 4,537 4,694
FSU 2,016 2,035 2,054
GVSU 3,524 4,020 4,271
LSSU 239 236 250
OU 15,120 15,387 16,030
SVSU 2,535 2,679 2,901
UMD 1,924 1,809 1,798
UMF 5,802 6,017 6,356
MTU 865 884 984
WMU 4,539 4,417 4,036
MSU 13,949 14,137 14,070
UMAA 8,578 8,575 8,672
WSU 12,930 12,395 12,870
Total 85,502 86,206 88,128
MichMap

Southwest LP

SoutwestLP
2007 2008 2009
NMU 486 527 549
CMU 2,602 2,664 2,753
EMU 905 893 913
FSU 3,589 3,838 3,991
GVSU 11,873 11,557 11,743
LSSU 131 149 162
OU 194 231 247
SVSU 132 160 187
UMD 38 33 28
UMF 44 54 69
MTU 620 640 610
WMU 12,215 12,619 12,853
MSU 5,923 5,864 5,774
UMAA 3,068 3,135 3,216
WSU 480 457 522
Total 42,300 42,821 43,617
MichMap

Southeast LP

Southeast
2007 2008 2009
NMU 271 283 313
CMU 3,115 3,220 3,246
EMU 13,714 13,260 13,862
FSU 794 793 821
GVSU 1,653 1,778 1,847
LSSU 311 95 83
OU 1,390 1,368 1,473
SVSU 406 470 626
UMD 6,349 6,072 6,126
UMF 82 137 187
MTU 442 455 476
WMU 2,571 2,539 2,317
MSU 6,820 6,748 6,795
UMAA 8,212 8,144 8,302
WSU 15,306 14,592 15,152
Total 61,436 59,954 61,626
data